0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Notae Numismaticae vol. III/IV

25,00 $ was 28,00 $

Default Title

Description: 398 pages, photographs, tables, maps, drawings
Condition: very good
Weight: 1080g.

 

 

 

 

Notae Numismaticae vol. III/IV, Cracow 1999KRZYSZTOF M. CIALOWICZ
The Narmer's Cylinder-seal
JOACHIM SLIWA
Three Magical Gems with Representations of Chnonbis from the Collection of Konstanty Schmidt-Ciazynski
JAN CHOCHOROWSKI
Rings with Panticapaenm Staters from the Great Ryzhanovka Barrow
ALEKSANDRA KRZYZANOWSKA
Remarks on the Coins of Ptolemy VI Found in Egypt
STANISLAW KALITA
The Coins of Diodotus of Bactria and the Problem of Dating the Baclrian Secession
MAREK J. OLBRYCHT
Bemerkungen zur parthischen Munpragung unter Vologases I und Pakoros II
JOZEF WOLSKI
Znaczcnic pewnych elementow cpigraficznych i ikonograficznych na moneiach
partyjskich dla rekonslrnkcji procesn historyczncgo
I'importance de quelques elements epigraphiques et iconographiques stir les monnaies parthes pour la reconstniction dn proces historique
JERZY CIECIELAG
Coins of Arctas IV, King of Nabataeans (9 BC-AD 40)
LESLAW MORWIECKI

Coins from Cossyra
JAROSLAW BODZEK. RENATA MADYDA-LEGUTKO
The Ascalon Coin Found at Zarzecze.
JANUSZ A. OSTROWSKI
Personifications of Judaea on Flavian Coins
BARBARA LICHOCKA
Coinage in Cyprus in ihc Reign of Hadrian
PIOTR KACZANOWSKI, JUDYTA RODZINSKA-NOWAK
Die Romischen Fundmuncn ans der Sicdlung der Prcworsk-Kultur in Opatkowicc
(Gemeinde Prosowicc, Woiwodschaft Krakow)
MARCIN BIBORSKI
Kotiscrwacja skarhn monet ryniskich  Nielnliska Malego, gm. Kunow, woj. kiclcckic
Die Konservierung des Schatzfundes romischcr Munzen von Nictulisko Male, C'.eineinde Kunow, Woiwodschafl Kiclce
MACIEJ SALAMON
Ulamck inonely hi.anlynskiej e skarbu  Cnie.na (w sprawie aniku niiliaresionow
w skarbach wr.esnosredniowiec.nych)
A Fragment of a Byzantine Coin in a Hoard from Gniezno (Remarks on the Disappearance
of Miliaresia in the Karly Medieval Hoards)
MIROSLAW KRUSZYNSKI
A Group of Byzantine Coins from Lebanon
MARIUSZ MIELCZAREK
Macicja  Mierhowa wieda o pienia1n anlycnym
Maciej of Miechow and His Knowledge about Ancient Coins
JERZY KOLENDO
Piaca (leorga Wende  roku 1699.) o monclach rymskich bitych z oka.ji zwycicstw
nad Sarmalam
The Work of Georg Wende Dating from 1699 about Roman Coins Mimed
on the Occasion of llie Victory upon the Sarmathians
ANDRZEJ BARTCAK
Islamic Dirhams from the Gora Strfkowa Hoard
Dirhamy arabskic zc skarbu z Ciory Strfkowcj
DOROTA MALARCZYK
Samanid Dirhams from Rast
JANUSZ REYMAN
Wev.e.snosredniowieczuy skarb srebrny  Gniezna. Mouety achodniocuropcjskic
An Early Mediaeval Silver Treasure from Gniczno. West-European coins
STAN1SIAW SUCHODOLSKI
Beware, the Fraud! On Alleged Finds of Deniers with ihc Legend GNEZDVN CIVITAS
and Other Coins from the Reign of Boleslaw the Brave
Uwaga, falszcrstwo! O rzckomych znalcziskach dcnarow . legendq GNEZDVN CIVITAS i innych monct z czasw Bolcslawa Chrobrego
KUNKA MITKOWA-SZUBERT
Zespoty monct Bolcslawa Krzywoustcgo i Wladyslawa II z micjscowos'ci Rudniki
i Ruszcza Dolna, woj. tarnobrzcskic
Boleslaw the Wrymouth and Wladyslaw II Coins from Rudnik and Ruszcza Dolna
(Tarnobrzcg Voivodship)
BORYS PASZKIEWICZ
The Sicilian Design on the Opole Coin and the Genesis of the White Eagle
Sycylijski wzorzcc na opolskicj monccie a gcncza Orla Bialcgo
STANISIAWA KUBIAK
Udzial monct zlotych w obicgii picnieznym na zicmiach polskich w XIV i XV wickn The Participation of Gold Coins in the Monetary Circulation on the Territory of Poland in the 14lh and 15lh centuries
MIECZYSIAW ROKOSZ
O dwoch rcnesansowych mcdalach: Alda Manucjusza i Piotra Bcmbo
Two Renaissance Medallions of Aldus Manucius and Pictro Bcmbo
HENRYK WOJTULEWICZ
Skarb talarow z XVI-XVIII wieku z Jdzcfowa, woj. zamojskic
Ein Talerhort dcs 16-18. Jahrhunderts von Jozefow, Woiwodschaft Zamosc
BOGUMIIA HACZEWSKA
Nicznanc braktcaty polskic z XIII wieku - informacja wstcpna
Hitherto Unknown Polish Bractcates from the 13th Century - a Preliminary Note
tables I-VI