0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae

95,00 $

Default Title
ISBN: 978-83-931345-4-0
Description: hardcover, 616 pp. (30x21cm), col. and b&w phots., maps, plans, drawings
Condition: new
Weight: 2370g.

 

 

Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, edited by Wojciech Blajer, Krakow 2012


List gratulacyjny Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tabula Gratulatoria
Wykaz prac Profesora Jana Chochorowskiego ogłoszonych drukiem w latach 1970–2011
Svend E. Albrethsen
Do you remember? An archaeological excavation on Svalbard with Jan Chochorowski (Pamiętasz? O wykopaliskach w Svalbardzie z Janem Chochorowskim)
Roger Jørgensen
A Pomor outpost at Kapp Lee, Svalbard (Przyczółek Pomorców w Kapp Lee w Svalbardzie)
Jutta Kneisel
Gesichtsurnen und ihre Kopfbedeckung. Neue Erkenntnisse zum Phänomen der Gesichtsurnen im nordeuropäischen
Kontext (Face-urns and their headdress. New studies on the phenomenon of face-urns in the North-European context)
Agnieszka Krzysiak
Dwa miecze brązowe z Machowinka, pow. Słupsk (Two bronze swords from Machowinko, Słupsk district)
Radosław Janiak
Kamienna konstrukcja w kształcie łodzi na cmentarzysku kurhanowym w Nowej Sikorskiej Hucie, stan. 2, pow.
Kartuzy (Stone setting in the shape of a boat from the barrow cemetery in Nowa Sikorska Huta, site 2, Kartuzy district)
Anna Bochnak, Tomasz Bochnak
Nieznane przedstawienie tarczy na ceramice kultury pomorskiej ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie
(Unknown depiction of a shield on Pomeranian culture pottery from the collection of Princes Czartoryski Foundation in Kraków)
Jacek Gackowski
Przełom epok brązu i żelaza w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy w świetle nowszych odkryć i refleksji interpretacyjnych
(The Bronze to Iron Age transition between the Vistula, Drwęca and Osa rivers in light of recent finds and interpretations)
Jan Dąbrowski
Rola metalu w epoce brązu (The role of metal in the Bronze Age)
Maciej Kaczmarek
Osady z epoki brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej – uwagi o stanie badań (Settlements from the Bronze Age in
Nizina Wielkopolsko-Kujawska – remarks on the state of research)
Tadeusz Malinowski
Zabytki kultury pomorskiej ze Szczepankowa w powiecie mogileńskim (Pomeranian culture artefacts from Szczepankowo in Mogilno district)
Karol Dzięgielewski
Problemy synchronizacji danych paleoklimatycznych i archeologicznych na przykładzie tzw. wahnięcia subatlantyckiego
(Problems of paleoclimatic and archaeological data synchronization as exemplified by the Subatlantic abrupt climatic shift)
Jarosław Lewczuk
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu w Ośnie Lubuskim, stanowisko 17 (Cremation
cemetery of the Lusatian culture from Bronze Age Period III at site 17 in Ośno Lubskie, Lubuskie Province)
Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków 2012
Marek Gedl
Uwagi o brązowych szpilach wrzecionowatych (Remarks on bronze pins with spindle-shaped heads)
Michał Bugaj
Nieinwazyjne badania osady obronnej w Wicinie (A non-destructive survey of the fortified settlement in Wicina)
Bogusław Gediga
Grób kobiecy (?) wyposażony w militaria z Domasławia, pow. Wrocław (A female (?) grave from Domasław, Wrocław
district, furnished with elements of weaponry)
Renata Abłamowicz
Wstępne wyniki ekspertyzy archeozoologicznej szczątków kostnych ze stanowiska 11 w Kornicach, województwo
śląskie (Preliminary results of archaeozoological evaluation of bone remains from site 11 in Kornice, Silesia)
Bogusław Chorąży, Bożena Chorąży
Uwagi o osadnictwie zachodniego Beskidu między Beczwą a Sołą w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
(Remarks on the Younger Bronze Age and Early Iron Age settlement in the Western Beskid (Beskid Zachodni) Mts., between the Beczwa and Soła rivers)
Ondřej Chvojka, Tereza Šálková
Zur Deutung der urnenfelderzeitlichen streifenförmigen Siedlungsobjekte (An interpretation of linear ditch-objects from
some Urnfield period settlements)
Michaela Lochner
Thunau am Kamp – eine befestigte Höhensiedlung der Urnenfelderkultur und der außergewöhnliche Fund eines
Tonfässchens (Thunau am Kamp – a fortified hill site of the Urnfield Culture and the unique find of a clay barrel)
Vladimír Podborský
Der neue Fund eines Deichselwagens aus der Ostslowakei (A new find of a cart model (Deichselwagen) from eastern Slovakia)
Biba Teržan
Musterbilder auf Knochen – ein Element der Identität der früheisenzeitlichen Füzesabony-Mezőcsát-Kulturgruppe
(Patterns on bones – an element of the identity of the Early Iron Age Füzesabony-Mezőscát-Group)
Horia Ciugudean
The chronology of the Gáva culture in Transylvania (Chronologia kultury Gáva w Siedmiogrodzie)
Agnieszka Gil-Drozd
Rozwój obrządku ciałopalnego na obszarze Europy Środkowej w młodszej epoce kamienia i początkach epoki brązu
(około 5500–2000 B.C.) (The development of the cremation rite in Central Europe in the Neolithic and beginnings of the Bronze Age (ca 5500–2000 B.C.))
Elena Miroššayová
Žiarový hrob s bohatou výbavou zo Ždane (Richly furnished cremation burial from Ždaňa, Slovakia)
Йосип Васильович Кобаль
Знаки на керамiцi куштановицької культури (Signs on the pottery of the Kuštanovice culture)
Renata Madyda-Legutko, Elżbieta Pohorska-Kleja
Uwagi o osadnictwie w Kotlinie Sanockiej u schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza (Remarks on Late Bronze
Age and Early Iron Age settlement in the Sanok Basin)
Piotr N. Kotowicz, Marcin S. Przybyła
Osada z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Ladzinie, pow. Krosno, stan. 10 (The settlement from the Bronze Age/Early Iron Age transition in Ladzin, Krosno district, site 10)
Sylwester Czopek
Nowe znaleziska „scyto-trackiej” ceramiki toczonej z wczesnej epoki żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski
(New finds of “Scytho-Thracian” wheel-made pottery from the Early Iron Age in south-eastern Poland)
Marta M. Korczyńska, Klaus Cappenberg, Tobias L. Kienlin, Jakob Ociepka
Vorläufige Resultate und methodische Überlegungen zu der Prospektion bronzezeitlicher Fundstellen im mittleren
Dunajectal, Kleinpolen (Current results and methodological remarks on the surveying of Bronze Age sites along the middle Dunajec River, Little Poland)
Paweł Valde-Nowak
Neolityczny łuk z Kamiennika (Neolithic bow from Kamiennik)
Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków 2012
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz
Nowe datowania radiowęglowe kurhanów i grobów beznasypowych trzcinieckiego kręgu kulturowego z Małopolski
i Wielkopolski (New radiocarbon datings of the barrows and flat burials of the Trzciniec cultural circle from Małopolska and Wielkopolska )
Anna Gawlik
Pochówki szkieletowe ze st. 1 z Witowa – interpretacja obrządku pogrzebowego (Skeleton burials from site 1 at Witów
– interpretation of burial rite)
Ulana Gocman, Igor Pieńkos
Gospodarka hodowlana na terenie wielokulturowej osady w Zagórzycach, gm. Kazimierza Wielka (od III okresu
epoki brązu do wczesnego okresu wpływów rzymskich) (Animal husbandry in the multiphase settlement in Zagórzyce,
Kazimierza Wielka commune (from Bronze Age Period III to the Early Roman Period))
Marcin Biborski
Nowe odkrycia rzymskich mieczy zdobionych inkrustowanymi przedstawieniami figuralnymi i znakami symbolicznymi (New findings of Roman swords decorated with encrusted figural representations and symbolic signs)
Piotr Kaczanowski, Judyta Rodzińska-Nowak
Hunowie na ziemiach polskich. Próba podsumowania problematyki (The Huns on Polish – an attempt to summarise)
Elżbieta Małgorzata Kłosińska
A unique find of Scythian provenance from the Lublin region (Unikatowe znalezisko proweniencji scytyjskiej z regionu
lubelskiego)
Sylwester Sadowski
Nowe znalezisko czekana typu scytyjskiego z południowo-wschodniej Polski (A new find of a Scythian battle-axe from
south-eastern Poland)
Katarzyna Ślusarska
Ikonografia społeczności wczesnej epoki brązu Północnego Nadczarnomorza (The iconography of the Early Bronze Age societies of the Northern Pontic zone)
Віктор Іванович Клочко
«Гордіївський феномен» (“The Gordeyevka Phenomenon”)
Maya Kaschuba, Marina Vakhtina
Moderner Stand der Untersuchungen des früheisenzeitlichen Fundmaterials aus der befestigten Anlage von Nemirov
am Südlichen Bug (Current state of research over the Early Iron Age materials from the fortified settlement at Nemirov upon the Southern Bug)
Любовь Степановна Клочко
Уборы скифских жриц (памятники периода архаики из Днепровского Лесостепного Правобережья) (Scythian
priestess dress (archaic period sites from the Forest-Steppe Right-Bank Dnieper))
Anna Zielińska
Rola kobiety w plemionach koczowniczych, czyli w poszukiwaniu prawdziwych Amazonek (The role of women in nomadic tribes, or in search of the real Amazons)
Вячеслав Юрьевич Мурзин, Виталий Григорьевич Шлайфер
Два уникальных акинака из Черкасской области (Two unique acinaces from the Cherkasy oblast)
Владимир Григорьев, Сергей Скорый
Курганы у села Гладковщина – памятники эпохи скифской архаики в Левобережной Приднепровской террасовой Лесостепи (Kurgans at Gladkovshchina – monuments of the Scythian archaic era from the Left-Bank Dnieper terrace Forest-Steppe)
Вячеслав Юрьевич Мурзин
Бельское городище (Belskoe fortified settlement)
Татьяна Михайловна Кузнецова
Солохский могильник в контексте скифской хронологии (The Solokha burial ground in the context of Scythian
chronology)
Елена Евгеньевна Фиалко
Курган с захоронениями скифских девочек с оружем (Barrow with the burials of armed Scythian girls)
Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków 2012
Светлана Ивановна Андрух, Геннадий Николаевич Тощев
Могильник скифского времени Мамай-Гора (Scythian Period cemetery at Mamay-Gora)
Vyacheslav I. Molodin
The Ob-Irtysh forest-steppe in the Bronze Age (Lasostep dorzecza Obu i Irtysza w epoce brązu)
Алексей Алексеевич Тишкин
Значение археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского времени на памятнике Бугры
в предгорьях Алтая (The significance of archaeological research in the great Scytho-Sarmatian period mounds on the Bugry site in the foothills of the Altay)
Лукаш Олещак
Погребения в каменных ящиках и культурная преемственность Алтая между раннескифским и хуннским
периодами (Burials in stone cists and the problem of cultural continuity in the Altai mountains between the Early Scythian period and the Hunnu period)
Заур Гасанов Гасан-оглу
Погребальный обряд как основа выявления собственно скифских курганов Азербайджана (Burial rite as a basis
for the identification of proper Scythian kurgans in Azerbaijan)
Сергей Леонидович Дударев
Из истории изучения конского снаряжения предскифского времени на территории Восточной Европы и Северного
Кавказа (From the history of studies on Pre-Scythian era horse equipment in Eastern Europe and the North Caucasus)
Jan Bouzek
Central Europe and Caucasus in the Early Iron Age (Europa Środkowa i Kaukaz we wczesnej epoce żelaza)
Andrzej Mierzwiński
Achilles hiperborejski – esej o mitycznym spełnieniu (Hyperborean Achilles – an essay on mythical fulfilment)
Wojciech Machowski
Grecy czy Scytowie – kogo pochowano pod kurhanami na antycznych nekropolach Olbii i Pantikapajonu? (Greeks or
Scythians – who was buried in the mounds of the ancient necropoleis of Olbia and Pantikapaion?)
Ewdoksia Papuci-Władyka
A Phoenician amphoriskos from Olbia in the collection of Jagiellonian University in Kraków. Notes on our
research in the Ukraine (Fenicki amphoriskos z Olbii w kolekcji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uwagi o naszych badaniach na Ukrainie)
Maya Kashuba, Oleg Levitski
The Hallstatt house-building techniques of the Carpathian-Danube region and the emergence of circular pit-houses
in the Early Scythian period in North-West Pontic (Techniki budowy domostw w okresie halsztackim na obszarach karpacko-naddunajskich i kwestia pojawienia się kolistych budynków zagłębionych w okresie wczesnoscytyjskim w północno-zachodnim Nadczarnomorzu)
Joachim Śliwa
Aphek-Antipatris (Tell Ras el-‘Ain). Stanowisko z epoki środkowego brązu II i naczynie z kolekcji Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Aphek-Antipatris (Tell Ras el-‘Ain). A site from the Middle Bronze II and a ceramic vessel
from the collection of the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University)
Krzysztof M. Ciałowicz
Nie tylko depozyty. Drobna plastyka figuralna z Tell el-Farcha (Not only deposits. Figural fine art from Tell el-Farkha)
Małgorzata Smorąg Różycka
Szlachetny barbarzyńca chroni Rzym? Kilka uwag o interpretacji przedstawień na tzw. dyptyku Stylichona (The noble
barbarian protecting Rome? Some notes on the interpretation of representations of the Stilicho diptych)
Janusz A. Ostrowski
Dwa polskie XVI-wieczne opisy Campi Phlegraei (Two Polish descriptions of Campi Phlegraei from the 16 th century)