0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Notae Numismaticae vol. XVI

25,00 $

Default Title
Description: softcover, 348 pp. (23x16 cm),  figs.
Condition: new
Weight: 780g.

 


 

Notae Numismaticae vol. XVI, Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakow 2021SŁAWOMIR SPRAWSKI
The Temenidae, Who Came Out of Argos. Literary Sources and Numismatic Evidence on the Macedonian Dynastic Traditions / Temenidzi, którzy przybyli z Argos. Macedońskie tradycje dynastyczne w źródłach literackich i świadectwach numizmatycznych
CATHARINE C. LORBER
A Die Study of the Silver Staters (Didrachms) of Thessalian Larissa / Studium powiązań stempli srebrnych staterów (didrachm) tesalskiej Larissy
JAROSŁAW BODZEK
The Sabakes’ “Owl” from the Collection of the District Museum in Toruń and Some Notes on the Coinage of the Penultimate Achaemenid Satrap of Egypt / „Sówka” Sabakesa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu i kilka uwag na temat mennictwa przedostatniego achemenidzkiego satrapy Egiptu
ÖMER TATAR
Two Rare Shield/Helmet Type Macedonian Regal Bronze Coins from the Collection of the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara / Dwie rzadkie królewskie monety macedońskie typu „tarcza/hełm” z kolekcji Muzeum Anatolijskich Cywilizacji w Ankarze
ANNA ANZORGE-POTRZEBOWSKA
On the Search for Damnatio Memoriae on Ancient Roman Numismatic Artefacts. Research Assumptions / O poszukiwaniach damnatio memoriae na starożytnych rzymskich numizmatach. Postulaty badawcze
PIOTR JAWORSKI
Reading the History of the Roman Fort in Apsaros (Autonomous Republic of Adjara, Georgia) from a Numismatic Perspective / Odczytując historię rzymskiego fortu w Apsaros (Adżarska Republika Autonomiczna, Gruzja) z perspektywy numizmatycznej
PRZEMYSŁAW DULĘBA, ANDRZEJ ROMANOWSKI
New Finds of Roman Coins from the Przeworsk Culture Settlements in the Nidzica and Szreniawa River Basins / Nowe znaleziska monet rzymskich na osadach kultury przeworskiej w dorzeczu Nidzicy i Szreniawy
DAGMAR GROSSMANNOVÁ
Finds of Byzantine Coins in the Collection of the Moravian Museum. A Contribution to the Completion of the Register of Byzantine Coins in Moravia / Znaleziska monet bizantyńskich w kolekcji Morawskiego Muzeum Krajowego. Przyczynek do uzupełnienia rejestru monet bizantyńskich na Morawach
DOROTA MALARCZYK, ŁUKASZ MIECHOWICZ, SYLWIA WAJDA
Dirham Imitations and Glass Beads from the 10th Century Discovered in an Early Medieval Building in Kłodnica, Municipality of Wilków, Lublin Voivodeship / Naśladownictwa dirhamów i szklane paciorki z X w. odkryte we wczesnośredniowiecznym budynku w Kłodnicy, gm. Wilków, woj. lubelskie
ANNA BOCHNAK
Drohiczyn-type Small Lead Seals with the Image of a Bird from the Collection of the National Museum in Krakow. Old Ruthenian Sigillography Versus Early Piast Numismatics / Plomby typu drohiczyńskiego z wyobrażeniem ptaka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Staroruska sfragistyka versus wczesnopiastowska numizmatyka
LILIA DERGACIOVA, IRINA STANKIEWICZ
Coin Hoard of Moldovan Copper Coins Found in the Belgorod Fortress on the Dniester River (Ukraine) / Skarb miedzianych monet mołdawskich znaleziony na terenie twierdzy Białogród nad Dniestrem (Ukraina)
ELŻBIETA M. KŁOSIŃSKA, BORYS PASZKIEWICZ
A Coin Hoard from the 16th Century Found During Archaeological Excavations at Perespa, and Its Context / Zbiór monet z XVI w. znaleziony podczas wykopalisk archeologicznych w Perespie i jego kontekst

RECENZJE / REVIEWS
JAROSŁAW BODZEK
HAIM GITLER, OREN TAL, The Nablus 1968 Hoard. a Study of Monetary Circulation in the Late Fourth and Early Third Centuries BCE. Southern Levant, with contribution of ARNOLD SPEAR and SYLVIA HURTER, DANA ASHKENAZI and ADIN STERN, Numismatic Notes and Monographs 171, The American Numismatic Society, New York 2019, 209 pages, 41 plates; ISBN 978-0-89722-360-7; ISSN 0078-2718
JAROSŁAW BODZEK
CATHARINE C. LORBER, Coins of the Ptolemaic Empire. Part I. Ptolemy I through Ptolemy IV. Volume 1: Precious Metal, Volume 2: Bronze, The American Numismatic Society, New York 2018, 625 and 205 pages, 76 and 46 plates; ISBN 978-0-89722-332-4
BARBARA ZAJĄC
RENATA CIOŁEK, ROKSANA CHOWANIEC (eds.), Aleksanderia. Studies on Items, Ideas and History Dedicated to Professor Aleksander Bursche on the Occasion of his 65 th Birthday, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 446 pages; ISBN 978-3-447-11554-4; DOI: 10.2307/j. ctv1h9djth
ALESSANDRA MAGNI
PAWEŁ GOŁYŹNIAK, Engraved Gems and Propaganda in the Roman Republic and under Augustus, Archaeopress Roman Archaeology 65, Archaeopress, Oxford 2020, 618 pages, 1015 figures; ISBN 978-1-78969-539-7
KATARZYNA BALBUZA
RICHARD ANTHONY ABDY and PETER FRANZ MITTAG, The Roman Imperial Coinage, Volume II, Part 3: From AD 117–138, Hadrian, Spink, London 2019, 332 pages, 218 plates, indices; ISBN 978-1-912667-18-5
BARBARA ZAJĄC
MATEUSZ BOGUCKI, ARKADIUSZ DYMOWSKI, GRZEGORZ ŚNIEŻKO (eds.), Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and NorthernEurope in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności / Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 444 pages, 1 map; ISBN 978-83-235-4697-9; DOI: 10.31338/uw.9788323547051
KRONIKA / CHRONICLE
MATEUSZ WOŹNIAK
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2020) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2020)